ਮਿਤੀ 17-19 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 - ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (ਵਿਸ਼ਾ - ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ)-3