ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-2(24 ਦਸੰਬਰ 2012) (ਅਜੀਤ)