ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (21-28 ਦਸੰਬਰ 2012) ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ