ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ (14 ਜਨਵਰੀ, 2013) ਅਜੀਤ