ਮੌਖਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ (ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2014)