ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ