ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨਾਂਦੇੜ (25-26 ਸਤੰਬਰ 2015)-