ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-1 (30 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 2016)