ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-4 (30 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 2016)