ਖੋਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (19-25 ਸਤੰਬਰ 2016)-1