ਖੋਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮਾਪਤ(19-25 ਸਤੰਬਰ 2016)-4