ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ ਰਿਲੀਜ਼-2