ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ:ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ (PT) (Award for Excellence in Book Production 2017)