ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਧਰਾਬੀ-1947 (ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ)