ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ