ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰ