ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-(ਦਸੰਬਰ 2011))