ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਬਾਨੀ, ਗ੍ਰ੍ੰਥ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ