ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ (3-4 ਸਤੰਬਰ, 2012)-5